Profil katedry

Katedra obrábania a výrobnej techniky (KOVT) vznikla 1. 1. 2009 v rámci reorganizácie štruktúry Strojníckej fakulty - jej základ tvoria pracovníci oddelenia automatizácie bývalej Katedry obrábania a automatizácie (KOA).

Naša vzdelávacia činnosť, ale aj požiadavky praxe dokumentujú, že neustále treba rozvíjať obsah i spôsob výučby, jej metodickú i didaktickú stránku. Prax si vyžaduje čoraz častejšie riešenie multidisciplinárnych úloh a projektov.

Hlavný cieľ štúdia na Katedre obrábania a výrobnej techniky je výchova relatívne všestranného absolventa schopného začleniť sa, prípadne adaptovať do širokej oblasti aktuálnych činností. Výchova dobrého odborníka a dobrého človeka nie je jednostrannou záležitosťou. Je výsledkom každodennej spolupráce zamestnancov a študentov, ktorá sa predovšetkým prejavuje vo vysokokvalitnej výučbe zo strany pedagógov a v systematickom a samostatnom štúdiu študentov.

Smerovaním katedry nie je venovať sa len výučbe vo všetkých formách vysokoškolského štúdia, ale aj vedeckej práci a to nie len medzi univerzitami, ale taktiež v nadväzovaní úzkej spolupráce s praxou.

Katedra je orientovaná na výchovu komplexne pripravených strojných inžinierov, pričom dôraz je kladený na:
  • technológie trieskového obrábania;
  • nekonvenčné metódy obrábania;
  • výrobnú techniku;
  • progresívne technológie zamerané na obrábanie ťažkoobrábateľných a biokompatibilných materiálov.
V oblasti výskumu sa katedra zameriava predovšetkým na:
  • výskum rezného procesu (vŕtanie, brúsenie, sústruženie, frézovanie) s novými nástrojmi - optimalizácia, intenzifikácia;
  • nekonvenčné metódy obrábania a delenia materiálov;
  • vysokorýchlostné obrábanie ložiskových materiálov;
  • experimentálne analýzy kmitania pri obrábaní;
  • riadenie kvality, metrologické zabezpečenie výroby;
  • systém vzdelávania na VŠ s ohľadom na rozvoj automobilového priemyslu a internacionalizáciu VŠ vzdelávania.
Image

Fotografia zamestnancov katedry z roku 2023

Image

Fotografia zamestnancov katedry z roku 2022

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.