Profil absolventa

Absolvent je schopný samostatne rozvíjať, rozpracúvať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov. Je schopný vykonávať statickú, kinematickú dynamickú analýzu mechanizmov a konštrukcií. Dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia z oblasti všeobecného strojárstva a výrobnej techniky. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí ako aj schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je schopný dodržiavať etické princípy pri svojej práci. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odbornou verejnosťou, a to aj v cudzom jazyku.

Absolvent inžinierskeho študijného programu Automatizované výrobné systémy (AVS / 2. stupeň - Ing.) v rámci študijného odboru STROJÁRSTVO:
 • disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia v oblasti mechaniky tuhých telies a ich sústav (súčasti a mechanizmy robotov, konvenčných a CNC výrobných strojov a zariadení), aplikácie mechaniky tekutín (pneumatické a hydraulické systémy v automatizácií strojárskej výroby),výrobných technológií (predovšetkým trieskové metódy obrábania), ďalej programovania výrobných strojov a robot, ich simulácií a modelovania, riadenia procesov a zariadení, implementácie mechatronických prvkov v strojárskej výrobe, tvorbe a vývoji rozhrania človek-stroj (tzv. HMI – human-machine interface) a podobne;
 • pozná súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými technologickými, mechanizačnými a automatizačnými prvkami, slúžiacimi ako základ pre ich efektívne aplikačné využitie v strojárskej výrobe;
 • rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám z oblasti obrábania, exploatácie montáže, rezného procesu, ložiskovej výroby, navrhovania automatizovaných výrobných a montážnych systémov, integrácie systémov počítačovej podpory (CA systémov), metód umelej inteligencie, respektíve metód konceptu Priemyslu 4.0, zodpovedajúce súčasnému stavu poznania a pre posudzovanie ich spoľahlivosti, efektivity nasadenia do praxe a bezpečnosti (napr. posúdenie bezpečnostných rizík pre obsluhu alebo proces samotný) a zohľadnenie životného cyklu týchto systémov;
 • nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve;
 • disponuje vedomosťami o stavbe a konštrukcii strojov a zariadení, o konštruovaní a stavbe dopravných a manipulačných zariadení v rámci strojárskej výroby; získané vedomosti môže využiť napríklad pri konštrukcii, výrobe a riadení výrobných strojov a zariadení, ale napríklad aj pri technologických procesoch výroby polotovarov a polovýrobkov, pri technológiách výroby súčiastok a ich kontrole, pri komplexnom riadení zložitých sociálno-technických systémov (napr. kolaboratívna robotika);
 • má vedomosti z teórie merania, informačných a komunikačných technológií pre zabezpečenie metrologických úloh, vie využívať princípy a nástroje inžinierstva a manažérstva kvality; ovláda informačné systémy umožňujúce zber, spracovanie a analýzu dát, riadenie experimentov, procesov výroby a spracovania materiálov
 • ovláda základné výrobné technológie s akcentom na obrábanie konvenčných, ale aj ťažko- obrábateľných materiálov, aplikáciu nekonvenčných, aditívnych a hybridných výrobných technológií a vie identifikovať problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno- technologických systémov, v ktorých môžu byť tieto progresívne technológie implementované;
 • primerané inžinierske vedomosti z oblasti konštrukcie, výroby, skúšania, technologického spracovania, hydrauliky, mechatroniky, robotiky a odpovedajúce vedomosti aj z oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby;
 • rozumie prevádzkovým, finančným, bezpečnostným a energetickým bilanciám procesov strojárskej výroby a vie ich analyzovať a vyhodnotiť;
 • tieto vedomosti môže uplatniť v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v automobilovom priemysle, ložiskovom priemysle, v oblastiach strojárskych technológií a v ďalších organizáciách výrobného, prevádzkového alebo diagnostického charakteru;
 • má prehľad o najpoužívanejších konštrukčných elementoch pri projektovaní výrobných systémov v strojárstve - z pohľadu technológie ich výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie.
© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.