Strojárske technológie

Bakalárske štúdium (1. stupeň)

  UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Odborný profil absolventa študijného programu Strojárske technológie charakterizujú teoretické, ale hlavne praktické poznatky o konštruktológii a strojárskych technológiách, o výrobných zariadeniach, o kvalite, ekonomike a riadení výroby a ďalej návyky a schopnosť zručne aplikovať tieto poznatky v praxi. Absolvent štúdia získa teoretické a praktické poznatky z najrozšírenejších technológií strojárskej výroby a jej riadenia a tiež z oblasti automatizácie strojárskej výroby, získa návyky a zručnosť v konštrukčných a technologických činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby.

Absolventi môžu mať široké uplatnenie v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v železničnej a mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva a v ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru. Absolventi majú primerané vedomosti z oblasti elektroniky, mechatroniky, robotiky, ako i z oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby. Majú dostatočné praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, primerane ovládajú odbornú terminológiu v cudzom jazyku, poznajú základy ekonomických metód potrebných na prevádzku existujúcich systémov.


  PODMIENKY PRIJATIA

1.  Základná podmienka prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

2.  Ďalšie podmienky prijatia:

Všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním. Pravidlá výberového konania sú zverejnené na stránke fakulty www.fstroj.uniza.sk podľa zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline.
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Uchádzači budú prijímaní na základe ich študijných výsledkov a aktivít počas stredoškolského štúdia.
Zohľadňujú sa:
    a) študijné výsledky na strednej škole,
    b) absolvovaný typ strednej školy,
    c) účasť na súťažiach na strednej škole a absolvovanie maturity z matematiky,
    d) prípadné absolvovanie testov NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky.

Výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov a na základe poradia uchádzačov určeného z výsledného kvantitatívneho ohodnotenia uchádzača H (viď. Príloha). Prijímacie skúšky sa nekonajú. Na základe výsledného kvantitatívneho ohodnotenia uchádzača, uvedeného v prílohe, sa zostaví poradie uchádzačov. Najlepšie umiestnenie má uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením. Prijímacia komisia menovaná dekanom SjF verifikuje poradie uchádzačov a predloží dekanovi návrh na rozhodnutie o prijatí. Informácia o rozhodnutí prijímacej komisie bude zverejnená na internetovej stránke fakulty.

3.  Jazykové predpoklady:

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Predpokladá sa základná znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština).


  ŠTIPENDIÁ

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. Študenti všetkých študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených kritérií.


  MOŽNOSTI ŠTÚDIA PO UKONČENÍ BAKALÁRSKEHO STUPŇA

Absolventi majú možnosť nadväzujúceho štúdia v inžinierskom stupni štúdia na Strojníckej fakulte UNIZA, Katedre automatizácie a výrobných systémov Automatizované výrobné systémy (AVS).


Kompletné informácie o možnosti štúdia, podmienkach prijatia, prihláške a termínoch jej podania je možné najsť na stránke Strojníckej fakulty.

Študijný poradca

Ing. Richard JOCH, PhD.
Ing. Richard JOCH, PhD.Študijný poradcarichard.joch@fstroj.uniza.sk
miestnosť: PP129, tel.: 041/513 2786
konzultačné hodiny: utorok 9.00-10.00
Zoznam zabezpečovaných predmetov:  Bakalárske štúdium
Základné technológie pre automobilovú výrobu (ZTAV)
Predmet je zameraný na poznanie základných konštrukčných materiálov a technológií zlievania, zvárania, tvárnenia, trieskového obrábania a merania v automobilovej výrobe.
Je prípravným predmetom pre odborné predmety vo vyšších ročníkoch. Absolvovaním predmetu získajú študenti schopnosť orientovať sa v základných strojárskych technológiách, zameraných najmä na automobilovú výrobu.
Absolvovaním predmetu Základné technológie pre automobilovú výrobu bude študent schopný:
  • vysvetliť princípy beztrieskového a trieskového obrábania,
  • identifikovať a definovať jednotlivé technológie beztrieskového aj trieskového obrábania,
  • orientovať sa v základných strojárskych technológiách, ktoré sú zamerané na automobilovú výrobu,
  • s využitím získaných vedomostí aplikovať poznatky z predmetu do priemyselnej praxe. 
© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.