Automatizované výrobné systémy

Doktorandské štúdium (3. stupeň)

  UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania študijného programu Automatizované výrobné systémy získa znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie strojárskej výroby. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko–ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe.

Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických vysokých školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

  PODMIENKY PRIJATIA
Základná podmienka prijatia:
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia:
              
1. Bez prijímacej skúšky:
    Všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním.   

2. Výberové konanie:
    Výberové konanie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou pohovoru osobitne s každým uchádzačom pred prijímacou komisiou.

Pravidlá výberového konania:
Obsahom pohovoru je časť mapujúca prehľad uchádzača v odbornej oblasti, súvisiacej s vybranou témou doktorandského štúdia a ďalšia časť, zameraná na overenie znalostí z cudzích jazykov a predpokladov na samostatnú vedeckú prácu. Poradie uchádzačov zostavuje komisia v tajnom hlasovaní.

  ŠTIPENDIÁ

Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. (o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), § 54 ods. 18.

Kompletné informácie o možnosti štúdia, podmienkach prijatia, prihláške a termínoch jej podania je možné najsť na stránke Strojníckej fakulty.

Študijný poradca

doc. Ing. Mário DRBÚL, PhD.
doc. Ing. Mário DRBÚL, PhD.Študijný poradcamario.drbul@fstroj.uniza.sk
miestnosť: PP101a), tel.: 041/513 2750
konzultačné hodiny: utorok 9.00-10.00
(individuálne po dohovore)

Zoznam zabezpečovaných predmetov:  Doktorandské štúdium

Predmet
Ročník
Ročník
Rozsah
Skúška
Počet kreditov
1.
Povinný
0-1-1
Hodnotenie
10
1.
Povinný
0-2-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
1.
Povinný
0-1-1
Hodnotenie
10
1.
Povinný
0-2-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
1.
Povinne volitelný
2-0-0
Skúška
5
2.
Povinný
0-2-0
Hodnotenie
15
2.
Povinný
0-0-0
Skúška
15
2.
Povinný
0-2-0
Hodnotenie
15
3.
Povinný
0-2-0
Hodnotenie
15
2.
Povinný
0-2-0
Hodnotenie
15
3.
Povinný
0-2-0
Hodnotenie
15
3.
Povinný
0-2-0
Hodnotenie
15
3.
Povinný
0-0-0
Skúška
15
© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.