Automatizované výrobné systémy

Inžinierske štúdium (2. stupeň)

  UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi študijného programu Automatizované výrobné systémy (AVS / 2. stupeň - Ing.) nachádzajú svoje uplatnenie s ohľadom na svoju špecializáciu (formovanú voľbou svojho študijného plánu) v nasledujúcich oblastiach:

 • ako špecialisti v oblasti projektovania automatizovaných výrobných a montážnych systémov, robotických buniek, technologických celkov na báze konvečných a CNC výrobných strojov a zariadení. Ďalej ako programátori priemyselných robotov a manipulátorov, programátori CNC výrobných strojov a vo všeobecnosti zariadenína báze riadiacich systémov s použitím PC, PLC alebo I-PC. Rovnako dobre nachádzajú svoje uplatnenie ako špecialisti na diagnostiku strojov a zariadení; vývojári a aplikační inžinieri mechatronických zariadení v najrôznejších oblastiach priemyslu.
 • ako inžinieri a špecialisti v oblasti strojárskej výroby orientovaní na trieskové technológie - analytici rezného procesu, špecialisti na rezné nástroje, inžinieri vložiskovej výrobe a výrobe komponentov z ťažko-obrábateľných materiálov na báze niklových a titánových superzliatín (napr. výroba nostných prvkov zubnýchimplantátov), špcialisti na metrológiu a kvalitu strojárskej výroby, inovácie výrobných procesov a podobne.
Absolvent inžinierskeho študijného programu Automatizované výrobné systémy (AVS / 2. stupeň - Ing.) získa počas štúdia komplex odborných vedomostí, znalostí, zručností a kompetencií potrebných pre výkon povolania automatizačného inžiniera strojárskej výroby. Absolventi budú rozumieť a vedieť používať získané vedomosti a získajú schopnosť tvorivo riešiť problémy v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch presahujúcich ich odbor štúdia. Získajú schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:
 • počítačová podpora strojárskej výroby a aplikácia CAx systémov v strojárskej výrobe,
 • výroba s aplikáciou CNC výrobných strojov a zariadení,
 • programovanie a obsluha CNC strojov a zariadení,
 • programovanie a obsluha priemyselných robotov a manipulátorov,
 • navrhovanie a simulácia robotizovaných pracovísk,
 • mechatronické systémy a prvky v strojárskej výrobe,
 • riadiace systémy na báze PC, PLC, IPC a podobne,
 • implementácia konceptu Priemysel 4.0,
 • implementácia prvkov umelej inteligencie v strojárskej výrobe,
 • projektovanie automatizovaných výrobných a montážnych procesov a systémov,
 • konvenčné a nekonvenčné výrobné technológie,
 • exploatácia ložiskovej výroby,
 • kvalita, meranie a diagnostika v strojárskej výrobe,
 • inovácie v automatizovaných výrobných systémoch,
 • modelovanie a simulácia automatizovaných výrobných systémov a procesu trieskového obrábania,
 • aplikácia digitálnych, informačných technológií a experimentálnych prístupov v obore.

  PODMIENKY PRIJATIA
Základná podmienka prijatia:


Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Výberové konanie

Všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním. Pravidlá výberového konania sú zverejnené na stránke fakulty: https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/uchadzaci/moznosti-studia/prijimacie-konanie (Zásady a pravidlá prijímacieho konania pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia na SjF UNIZA).

1. Bez prijímacej skúšky sú prijatí:

uchádzači, ktorí dosiahli počas Bc. štúdia vážený študijný /VŠP/ priemer do 2,6 /vrátane štátnej záverečnej skúšky/ a absolvovali študijný program v odbore strojárstvo. V prípade absolvovania študijného programu v inom odbore, rozhodne o možnosti prijať uchádzača bez prijímacej skúšky garant príslušného študijného programu. V prípade, že počet uchádzačov /VŠP ≤ 2,6/ prekračuje kapacitu daného študijného programu, budú všetci uchádzači prijímaní na základe výsledku prijímacej skúšky.

2. Prijímacia skúška

V prípade, že uchádzači nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, musia absolvovať prijímaciu skúšku formou testu. Výsledky testu zhodnotia a kvantifikujú schopnosti ďalšieho úspešného štúdia uchádzača na 2. stupni štúdia v danom študijnom programe.

Na štúdium sú prijatí:

 1.  uchádzači, ktorí splnili predpoklady prijatia na štúdium bez prijímacej skúšky,

 2.  uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku.

Pri tvorbe zoznamu prijatých uchádzačov, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku, sa akceptuje poradie uchádzačov určené príslušným počtom bodov, ktoré uchádzači získali. Dekan rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu a môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky na konkrétnom študijnom programe.

  ŠTIPENDIÁ

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. Študenti všetkých študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených kritérií.

  MOŽNOSTI ŠTÚDIA PO UKONČENÍ INŽINIERSKEHO STUPŇA

Absolventi majú možnosť nadväzujúceho štúdia v doktorandskom stupni štúdia na Strojníckej fakulte UNIZA, Katedre automatizácie a výrobných systémov Automatizované výrobné systémy (AVS).

Kompletné informácie o možnosti štúdia, podmienkach prijatia, prihláške a termínoch jej podania je možné najsť na stránke Strojníckej fakulty.

Zoznam zabezpečovaných predmetov:  Inžinierske štúdium

Študijný poradca

Ing. Richard JOCH, PhD.
Ing. Richard JOCH, PhD.Študijný poradcarichard.joch@fstroj.uniza.sk
miestnosť: PP129, tel.: 041/513 2786
konzultačné hodiny: utorok 9.00-10.00

Zoznam zabezpečovaných predmetov:  Inžinierske štúdium

Dizajn a manažment nástrojov (DMN)
Absolvovaním predmetu Dizajn a manažment nástrojov bude študent schopný:
 • správne identifikovať jednotlivé druhy nástrojov z hľadiska ich štruktúry (rezný materiál, povlaky), konštrukcie a aplikácie,
 • na základe získaných odborných je schopný riešiť individuálne aj v kolektíve aplikačné problémy na teoretickej aj praktickej úrovni,
 • využiť a použiť špecifické počítačové softvéry (CAD, CAM, CAE) na analýzu a identifikáciu geometrie rezných nástrojov a ich opotrebenia,
 • uplatniť jednotlivé konštrukčné riešenia a technologické implementácie nástrojových systémov,
 • navrhnúť a implementovať vhodný konštrukčný a technologický nástrojový systém pre konkrétny výrobný proces,
 • samostatne a odborne odprezentovať analyzované informácie a dosiahnuté výsledky semestrálnej práce.
© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.