Kontakt

Vedúci katedry

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.
tel.:+421 41 513 2750
mario.drbul@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum

doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD.
tel.:+421 41 513 2780
michal.sajgalik@fstroj.uniza.sk


Sekretariát katedry

Miriama Tatranská
tel.:+421 41 513 2751 
miriama.tatranska@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a inovácie

Ing. Jozef Holubják, PhD.
tel.:+421 41 513 2783
jozef.holubjak@fstroj.uniza.sk


Katedra obrábania a výrobnej techniky
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2751
fax.: +421 41 565 2940
e-mail: kovt@fstroj.uniza.sk
GPS: 49°12'2.77"N 18°45'29.42"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školácha o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.